Privacy

De Stichting Meestertitels Slagersbranche (SMS) heeft jouw privacy en de bescherming van jouw persoonsgegevens hoog in het vaandel staan. Om die reden wordt zorgvuldig met jouw persoonsgegevens omgegaan en worden deze uitsluitend verwerkt voor de doeleinden waarvoor zij worden verstrekt.

Ook aan transparantie hechten wij veel waarde. In deze verklaring leggen we duidelijk uit hoe wij met jouw persoonlijke gegevens omgaan en met welk doel wij jouw gegevens verwerken.

De verantwoordelijke voor de verwerking van jouw gegevens via bijvoorbeeld deze website is SMS Onze contactgegevens tref je onderstaand aan.

- telefoon: 070 3906365
- e-mail:   info@branche-erkende-meesterverkopers.nl
- postadres: Postbus 1234
- adres:  2280 CE Rijswijk

Wie zijn wij?

In SMS is de organisatie en beheer van meestertitels voor de slagersbranche ondergebracht. Het gaat daarbij om de  ‘branche erkende meesterslager’ en de ‘branche erkende meesterverkoper’. Bij deze werkzaamheden en dienstverlening verwerken wij persoonsgegevens.

Gegevensverwerking; doeleinden en grondslagen

Jouw persoonsgegevens worden door ons verwerkt voor het aangaan en in stand houden van de relatie met SMS. Dit omdat je kandidaat bent voor één van de meestertitels en het daarvoor bestemde traject volgt (deelnameovereenkomst), of omdat door jou op een andere manier contact is gelegd met SMS. Hierbij kan gedacht worden aan het doen van een verzoek bij of het stellen van een vraag aan SMS. Ook is het mogelijk dat je op een bepaalde manier bijdraagt dan wel deelneemt aan de organisatie van SMS, zoals bijvoorbeeld in de rol van een beoordelaar van één van de meesterproeven.

Om uitvoering te geven aan de rechten en plichten voortkomend uit de deelname aan een meestertiteltraject van SMS, of het zijn van branche erkend meestertitelhouder, verwerkt SMS de daaraan verbonden gegevens. Daarnaast heeft SMS een gerechtvaardigd belang om diegenen die hun gegevens verstrekt hebben om een dienst te kunnen ontvangen (zoals het bijwonen van een bijeenkomst, deelname aan een commissie, het worden van een beoordelaar,  overleg of anderszins), aanvullende informatie te sturen over SMS, zo lang de desbetreffende persoon niet heeft aangegeven daar geen prijs meer op te stellen.

Gegevens van jou als deelnemer aan een meestertiteltraject of de gegevens van jou als meestertitelhouder worden gebruikt om respectievelijk uitvoering te geven aan de rechten en plichten die voortkomen uit jouw deelname aan een meestertiteltraject en het zijn van een meestertitelhouder. Ook worden jouw gegevens gebruikt om je te benaderen over activiteiten van en informatie over SMS en de aan haar verwante activiteiten in de ruimste zin van het woord.

Als jij via de website of op andere wijze jezelf aanmeldt voor een meestertiteltraject, een vraag stelt, een verzoek doet, je opgeeft voor een activiteit van SMS, zoals een bijeenkomst, dan kunnen wij jouw gegevens ook verder gebruiken voor het toezenden van daaraan gerelateerde, relevante informatie, waaronder informatie. Indien je daar niet langer prijs op stelt dan kun je dat aangeven op de wijze zoals vermeld en beëindigen wij de daaraan gekoppelde verwerkingen, indien dat mogelijk/toegestaan is, zo snel mogelijk.

Gegevensverwerking: welke gegevens worden verwerkt?

Om uitvoering te geven aan één van de of meerdere van voorgaande vermelde diensten kan SMS de volgende gegevens verwerken:

  • Contactgegevens, zoals naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, en emailadres; leeftijd, geboortedatum, geslacht, burgerlijke staat; 
  • Kopie van een identiteitsbewijs; 
  • Kamer van Koophandel gegevens (uittreksel, inschrijfnummer);
  • Opleidingsgegevens;
  • Behaalde resultaten in meestertiteltrajecten;
  • BSN;
  • Omzetgegevens en andere financiële gegevens van deelnemers aan meestertiteltrajecten;
  • Overige gegevens.

Opslag en bewaartermijnen van persoonsgegevens

Wij bewaren jouw persoonsgegevens alleen zolang en voor zover we deze nodig hebben. Gegevens die we noodzakelijkerwijs nodig hebben bewaren we in ieder geval gedurende de looptijd van onze relatie of deelnameovereenkomst. Als onze relatie of deelnameovereenkomst eindigt dan bewaren wij de gegevens gedurende de wettelijke bewaartermijnen die voor ons gelden.

Gegevens over gebruik van de website en cookies

Op de website worden bezoekgegevens bijgehouden. In dit kader worden het IP-adres van jouw computer, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, geregistreerd en worden deze gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Deze gegevens worden gebruikt om de website te verbeteren en te optimaliseren. Om analyses uit te voeren maken wij gebruik van Google Analytics. Daarbij maken wij gebruik van de privacy-vriendelijke instellingen van Google. Meer informatie over de gevolgen voor jouw privacy hiervan is te vinden op de site van de Autoriteit Persoonsgegevens. Lees ook het privacybeleid van Google voor meer informatie, alsook het specifieke privacybeleid van Google Analytics

Op de website zijn mogelijk ook links opgenomen naar websites van derden. Hoewel deze website(s) met zorg geselecteerd zijn, draagt de KNS geen verantwoordelijkheid ten aanzien van deze derden en de manier waarop zij met (persoons)gegevens omgaan.

Verstrekkingen aan derden

SMS verstrekt geen persoonsgegevens aan derde partijen anders dan voor de uitvoering van de deelnameovereenkomst, de rechten en plichten die je hebt als meestertitelhouder, op grond van de wet, op jouw verzoek of aan verwerkers die in opdracht van SMS bepaalde werkzaamheden verrichten (zoals de websitehoster, de IT-beheerder en de beoordelaars). Wij kunnen ook gegevens doorgeven aan een incassobureau en/of deurwaarder die namens ons niet-betaalde facturen incasseren.

Recht van inzage, correctie en/of verzet

Je kunt SMS per e-mail op de hoogte stellen indien je niet meer wilt worden benaderd met informatie over onze activiteiten, producten en diensten. Indien je meer informatie wilt over SMS, ons privacybeleid, of een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering wilt doen, kan je contact opnemen via onderstaand adres. Hier kun je ook terecht als je een klacht wilt indienen. Klachten over verwerkingen kunnen ook worden ingediend bij de nationale toezichthouder.

Stichting Meestertitels Slagersbranche is bereikbaar via:

070 3906365
info@branche-erkende-meesterverkopers.nl
Postbus 1234, 2280 CE Rijswijk

Aanpassen privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen worden op deze website gepubliceerd. Door SMS wordt aan de gebruiker geadviseerd regelmatig op deze pagina te kijken of er aanpassingen zijn doorgevoerd. De huidige Privacyverklaring is bijgewerkt op 28 september 2018.