meesterverkoper slagersbranche Christiaanse slider

Hoe word je meesterverkoper?

 

Theorietoets

Op basis van de motivatiebrief en cv wordt een selectie gemaakt van kandidaten voor de intake. De intake is een gesprek en is er op gericht om een inschatting te maken in hoeverre de kandidaat het de meesterproef kan halen. De deelnemer mag voor de intake meer informatie aandragen om zo de kans op toelating tot het de meesterproef te vergroten. Tijdens de intake wordtook een korte theorietoets afgelegd om een goede inschatting te kunnen maken of het haalbaar is voor de kandidaat om de meestertitel te behalen. Aan de intake zijn kosten verbonden, te weten € 2.500 voor het traject en € 250 voor de intake.

Beoordeling

De beoordeling bestaat uit een praktisch en een theoretisch deel. Het theoretische deel bevat een beoordeling van productkennis en bereidingen (inclusief culinaire kennis). Dit kan in de vorm zijn van een aantal praktijkopdrachten casussen. Het praktische deel betreft observatie door de beoordelaars.

Praktijk

De praktijkbeoordeling bestaat uit een observatie in de winkel, zodat voor de beoordelaars een duidelijk beeld ontstaat van de gebruikelijke werkzaamheden. Daarnaast voert de kandidaat een aantal praktische handelingen uit, zoals bijvoorbeeld het snijden van vleeswaren en het maken van vlug- en panklare producten. Tijdens een interview wordt door de beoordelaars nader ingegaan op de eerder verrichte handelingen en komen daarbij onder andere culinaire- en productkennis, klantgerichtheid, allergenen en voedselveiligheid aan bod.

Theorie

De theoriebeoordeling bestaat uit het maken van een verslag waarin vaste onderdelen als; trends en vernieuwing, verbetering klantcontact en een verkoopplan centraal staan. Dit verslag wordt gemaakt en ingeleverd (4 weken voor) voor aanvang van de proef. Aan de hand van het verslag dient de kandidaat een presentatie aan de beoordelaars te geven voorzien van tekst en beeld. Daarop volgt een vraaggesprek waarin verder ingegaan wordt op het verslag en de presentatie.

Onderdelen van beoordeling

Een meesterverkoper wordt beoordeeld op persoonskenmerken (verzorgd uiterlijk, trotse uitstraling, toegankelijke houding). Daarnaast is het werkgebied van de meesterverkoper beschreven. Die gebieden zijn:

  • Persoonskenmerken
  • Klantgerichtheid
  • Verkopen
  • Productkennis
  • Culinaire kennis
  • Organiseren
  • Communicatie

Elk onderdeel van de meesterproef wordt beoordeeld door 2 beoordelaars. Beoordelaars zijn vakmensen uit de branche die door de Stichting Meestertitels Slagersbranche zijn benoemd.

Beoordelingsmomenten

De beoordelingsmomenten zijn:
• 1 dag voor de praktijkopdracht
• Het verslag
• Het geven en verdedigen van de presentatie

Alle onderdelen van de meesterproef moeten naar de maatstaf van excellentie voldoende zijn. Hierna volgt een feestelijke benoeming tot meesterverkoper. Het hele traject, van aanmelden tot inauguratie, duurt maximaal 1 jaar.